Depo manager

Produkty

Scrollujte

DepoManager sa etabloval ako líder v oblasti informačných systémov, ktorý s presnosťou a odbornosťou slúži potrebám depozitárov.

Tento sofistikovaný systém je výsledkom hĺbkovej znalosti legislatívnych požiadaviek a dôkladného porozumenia manažmentu finančných fondov. Ponúka integrované riešenie pre správu aktív, zaisťuje dodržiavanie príslušných právnych a regulatívnych štandardov a poskytuje nástroje pre proaktívne riadenie rizík. S využitím pokročilých analytických nástrojov a automatických upozornení na nezrovnalosti zabezpečuje DepoManager, že všetky operácie sú vykonávané v súlade s najnovšími požiadavkami a trendmi v oblasti manažmentu podielových a dôchodkových fondov.

Všeobecné informácie o produkte:

DepoManager je vybavený širokou škálou nástrojov pre analýzu a spracovanie finančných dát. Ponúka možnosti pre interný a externý reporting a plynulú integráciu s inými systémami. Depo Manager je komplexným riešením pre depozitáre, ktoré prispieva k zjednodušeniu a automatizácii procesov, umožňuje inštitúciám efektívne spravovať fondy a zabezpečuje plnenie legislatívnych požiadaviek. Implementácia tejto novej verzie umožňuje rýchlu modernizáciu a optimalizáciu pracovných postupov v krátkom časovom horizonte 3 až 4 mesiacov.

Medzi kľúčové prednosti DepoManagera patrí:

  • Vyššia automatizácia procesov: Výrazne obmedzuje potrebu manuálnej práce a zvyšuje presnosť a rýchlosť spracovania údajov.
  • Hromadné a asynchrónne spracovanie operácií: Umožňuje spracovanie veľkého objemu údajov bez zbytočného odkladu a zlepšuje multitasking.
  • Rozšírené auditovanie: Poskytuje detailné záznamy o všetkých transakciách, čím uľahčuje dodržiavanie compliance a forenznú analýzu.
  • Nezávislosť od webových prehliadačov: Vďaka moderným WEB technológiám umožňuje používateľom prístup k systému z akéhokoľvek zariadenia, čím  zvyšuje flexibilitu a dostupnosť.
  • Zvýšená efektivita práce s aplikáciou: Asynchrónne spracovanie umožňuje užívateľom pokračovať v práci bez potreby čakať na dokončenie operácií.
  • Rýchla implementácia systému: Nová verzia Depo Managera môže byť nasadená a plne funkčná v priebehu 3 až 4 mesiacov, čo znamená rýchlu modernizáciu pracovných procesov.

Hlavné funkcie Depo Managera zahŕňajú:

Správa transakcií:

Systém umožňuje efektívne zaznamenávať a spravovať všetky transakcie súvisiace s podielovými a penzijnými fondmi.

Výpočet hodnoty portfólia

Automaticky určuje aktuálnu hodnotu investičných portfólií, čím zjednodušuje správu aktív.

Analýza aktív

Poskytuje pokročilé nástroje na hodnotenie a analýzu držaných aktív v rámci fondov.

Monitoring rizík

Identifikuje a upozorňuje na potenciálne riziká a neprijateľné odchýlky od investičných stratégií.

Správa užívateľov a oprávnení

Umožňuje jednoduché nastavenie a správu oprávnení pre individuálnych používateľov a skupiny.

Jednotné systémové číselníky

Zefektívňuje prácu pomocou unifikovaných referenčných dát a kódov pre aktíva a transakcie.

Schránka správ pre notifikácie

Poskytuje personalizované upozornenia a správy o operáciách pre každého používateľa.

Dashboard s widgetmi

Umožňuje rýchly prehľad o stave systému a prístup k kľúčovým informáciám a operáciám prostredníctvom prispôsobiteľného používateľského rozhrania.

Máte záujem o naše služby?

Mohlo by vás
zaujímať

Sme hrdí na úspešné projekty pre finančné inštitúcie a verejný sektor

Spoločnosť Goldmann Systems zrealizovala v správcovskej spoločnosti Erste Asset Management jedinečný upgrade softvérového riešenia Asset Manager....
Našim klientom v oblasti správy podielových fondov prinášame generačne novú verziu platformy Asset Manager, s nasadením...
Goldmann Systems úspešne dokončil komplexnú modernizáciu systému DEPO Manager, ktorý slúži na správu a kontrolu aktív...