Vývoj softvéru na mieru

Produkty

Scrollujte

Je prvým a kľúčovým softvérovým produktom našej spoločnosti určené pre komplexné a efektívne riadenie aktív pre finančné inštitúcie.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v tejto oblasti aplikácia garantuje pokrytie všetkých procesov súvisiacich s riadením a správou podielových a penzijných fondov, užívateľský komfort ako aj bezpečnosť komunikácie.

Aplikácia podporuje obchodné aktivity finančných inštitúcií aj cez svoje pobočky a externých partnerov, ponúka komplexné informácie o klientoch, stave a histórii transakcií, pokynoch, emisiách a redemáciách, manažérskych a iných poplatkoch, generuje výkazy a reporty šité na mieru.

Informačný systém AssetManager pozostáva z nasledovných funkčných modulov:

Klienti

Slúži na evidenciu klientov správcovskej spoločnosti, ich transakcií, stavu majetku, im poskytnutých služieb a klientsky reporting.

Portfolio Management

Slúži na správu majetku v portfóliách podielových fondov, zadávanie a evidenciu investičných zámerov, pokynov a obchodov, oceňovanie fondov, výpočet NAV a hodnoty podielu.

Back office

Slúži na realizáciu finančného a majetkového vysporiadania klientskych transakcií a transakcií fondov.

Reporting a Rozhrania

Poskytuje reporty rôzneho druhu z vyššie uvedených funkčných oblastí.

Číselníky

Spravuje základnú údajovú základňu, ktorá sa používa v ostatných funkčných oblastiach AssetManager-a (krajiny, meny, cenné papiere a pod.).

Systém

Slúži na konfiguráciu systému, t. j. spravovanie nastavení AssetManager-a, ktorými sa upravuje správanie systému ako celku, jeho jednotlivých modulov, vykonáva sa správa používateľov a používateľských skupín, definujú sa parametre a konštanty používané v systéme a pod.

Samozrejmosťou aplikácie je aj implementovaná podpora pravidiel MiFID, nástroje na mitigáciu rizík, kompatibilita s rozdielnymi investičnými scenármi a organizačnými štruktúrami. Vďaka otvorenej architektúre poskytuje jednoduchú integráciu s inými aplikáciami.

Máte záujem o naše služby?

Lorem ipsum dolor sit amet chupa chups

Mohlo by vás
zaujímať

Sme hrdí na úspešné projekty pre finančné inštitúcie a verejný sektor

NÚSCH v Bratislave a Goldmann Systems odštartovali projekt Telemonitoring čakateľov na transplantáciu srdca – štúdia uskutočniteľnosti,...
Najnovšie strategické partnerstvo so spoločnosťou Garmin predstavuje dôležitý krok vpred v monitorovaní zdravotného stavu pacientov na...