Telemedicína

je definovaná ako súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj synonymom distančná medicína.

V Goldmann Systems sme pre oblasť telemedicíny vytvorili inovatívne telemedicínske riešenie telemon.

telemon schéma

Klinická starostlivosť na diaľku pomáha eliminovať bariéry a zlepšuje prístup ku zdravotným službám. Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava telemedicína sú dve a to, diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je telemedicína etablovaná a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Naopak na Slovensku je telemedicína relatívne mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne neprebádané oblasti v našich podmienkach. Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní.

Spoločnosť Goldmann Systems, a.s. prináša na Slovensko technologickú inováciu v oblasti telemedicíny. Riešenie a jeho použitie v praxi prináša so sebou viditeľné – merateľné výsledky.

Vzdialený monitoring

Má preukázateľné prínosy v medicínskej oblasti a urýchľuje liečbu pacientov. Pacientom s chronickým ochorením alebo pacientom, ktorých čaká vyšetrenie a ešte sa im len bude stanovovať diagnóza, umožňuje v domácom prostredí monitoring fyziologických funkcií, ktorým sa znižuje počet návštev v odborných ambulanciách. Ošetrujúci lekár má k dispozícii aktuálne údaje o stave pacienta, a to predovšetkým u pacientov chronicky chorých, bez toho, aby musel za pacientom dochádzať, prípadne aby bola nutná návšteva pacienta v ordinácii. Zároveň včasnou úpravou liečby možno zamedziť hospitalizácii (aj opakovanej) a umožniť liečbu v domácom prostredí.

K meraniu fyziologických funkcií používame certifikované zdravotné pomôcky vhodné pre telemedicínske riešenia. Každý prístroj je pred odovzdaním pacientovi/klientovi alebo zariadeniu technicky nastavený
a pripravený k okamžitému použitiu.

Pacient alebo organizácia dostane sadu zariadení zostavenú individuálne vzhľadom na potreby a diagnózu.

EKG monitor

Digitálna váha

Oxymeter

Tlakomer

Glukomer

Teplomer

Spirometer

Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odoslané do dohľadového centra.

Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Vzdialený monitoring tak predstavuje komplexné riešenie pre trvalé monitorovanie pacienta na diaľku, pričom pacient zostáva v domácom prostredí. Jeho využitie je spojené s možnosťou prijímania dát z merania zariadení na kontrolu životných funkcií pacienta a ich analýzu kvalifikovaným zdravotníckym personálom.

Systém tiež umožňuje obojsmernú komunikáciu medzi zdravotníckym zariadením a pacientom vrátane odoslania výsledkov meraní a ich analýz, uskutočnenie konzultácie s lekárom na diaľku. Zdravotnícke zariadenie pracujúce so systémom má možnosť videokonzultácie s pacientom, zasielať odporúčania a lekárske informácií, zdieľať diagnostické, vzdelávacie a preventívne programy.

telemon schema

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personálom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby – počnúc zvýšením psychického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej starostlivosti končiac. Pre pacienta platforma poskytuje možnosť prístupu k množstvu informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale predovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez toho, aby opustil domov.

Vzdialený monitoring prináša so sebou množstvo benefitov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a aj pre pacienta. Od ekonomických benefitov počnúc, až po zníženie rizika nákaz. Je preukázateľný prínos vplyvu vzdialeného monitoringu na dodržovanie liečebného režimu a disciplíny pacienta so zvýšením pocitu bezpečia a znížením rizík.

Pre akých pacientov je vzdialený monitoring vhodný?

 • chronickí pacienti v dlhodobom sledovaní,
 • pacienti s chronickým ochorením v nestabilnom stave,
 • pacienti s novo nastavenou alebo upravenou medikamentóznou liečbou,
 • pacienti prepustení po hospitalizácii do domácej starostlivosti,
 • pacienti s rozvíjajúcim sa ochorením a novými príznakmi ochorenia,
 • pacienti s neľahko stanoviteľnou diagnózou,
 • pacienti pred operačným zákrokom,
 • pacienti s akútnou zmenou zdravotného stavu.

Telemedicína vs COVID-19

  Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre rôzne skupiny (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčasnej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešení, ako podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového prípadne karanténneho stavu.

  Počas najbližších mesiacov sa všetko neakútne má v zdravotníctve odsunúť. Kým sa doteraz ako tak zabehnutý režim v zdravotníctve na Slovensku vráti do pôvodného stavu pred vyhlásením Núdzového stavu, prípadne ukončením pandémie
  vyhlásenej WHO a zrušením jednotlivých opatrení prijaté v súvislosti s pandémiou na medzinárodnej úrovni, ubehne ešte podľa predpovedí niekoľko týždňov až mesiacov. Nevieme ako dlho to bude trvať a len dúfame, že to obdobie bude čo najkratšie.

  Spoločnosť Goldmann Systems, a.s. sa rozhodli pripojiť k výzve „IT firmy pomôžte Slovensku“ a to dočasným poskytnutím ucelenej platformy vzdialeného monitoringu pre potreby verejnosti a štátu. Samotná platforma pacientom umožňuje v pohodlí domova – čiže v tomto prípade v domácej karanténe – monitorovať ich fyziologické funkcie dôležité z pohľadu vývoja infekcie COVID-19 – ako sú teplota a saturácia krvi kyslíkom (vzdialený monitoring použitím teplomeru, oximetra a prenosového HUB-u).

   Pre ďalšie informácie ohľadom telemedicínskeho riešenia nás neváhajte kontaktovať na adrese telemedicina@goldmann.sk.

   Chcete sa dozvedieť viac ?

   Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi už dnes.

   +421 2 6544 0343

   info@goldmann.sk