Risk & Portfolio Management

Aplikácia Risk & Portfolio Management (RPM) je analytický nástroj poskytujúci komplexné informácie potrebné pre posudzovanie rizikových parametrov portfólií. RPM poskytuje overené postupy napríklad pre výpočet Value-at-Risk, analýzu vplyvu modelových scenárov (stresových testov) na zloženie portfólia a generovanie portfólio reportov rôzneho druhu.

Funkcie RPM môžu byť úspešne využité v prostredí správy fondov kolektívneho investovania, správy privátnych portfólií, dôchodkových alebo poistných fondov ako aj v bankovom prostredí.

  Využívaním aplikácie RPM získate možnosť

  • Modelovať zloženie portfólia a realizovať what-if analýzu
  • Realizovať stresové testy portfólia a sledovať predpokladaný vývoj portfólia v rôznych kritických situáciách na trhoch
  • Počítať rizikové ukazovatele portfólia vrátane aplikovania jedného alebo viacerých scenárov vývoja trhu
  • Analyzovať portfólio vzhľadom na iné portfólio alebo zvolený benchmark
  • Identifikovať slabé a silné stránky portfólia vzhľadom na predpokladaný vývoj trhu
  • Generovať užívateľom definované reporty ako aj exportovať údaje pre ďalšie použitie

  RPM je aplikácia s intuitívnym používateľským rozhraním, ktorá je schopná získavať údaje o aktuálnom stave sledovaných portfólií a údaje o jednotlivých trhových ukazovateľoch a aplikovaním overených algoritmov poskytovať používateľom v reálnom čase výstupy podľa ich požiadaviek. Systém RPM je možné integrovať prakticky s ľubovoľným informačným systémom pre správu aktív ako aj dodávateľmi trhových dát, aby bola zabezpečená jednoduchá použiteľnosť systému v praxi.

    Vlastnosti riešenia

    • Komplexné informácie a funkcie potrebné pre analýzu rizikovosti portfólia
    • Jednoduché, používateľsky príjemné, intuitívne ovládanie
    • Prehľadné, zrozumiteľné a konfigurovateľné výstupy v rôznych formátoch
    • Otvorené rozhrania pre napojenie na systém pre správu aktív a poskytovateľa trhových dát
    • Rýchle algoritmy optimalizované pre odozvu v reálnom čase
    • Bezpečná aplikácia s možnosťou definovania používateľských rolí a prístupových práv

    Základné analytické funkcie

    • Ocenenie portfólia na základe aktuálnych trhových údajov alebo teoretickej ceny
    • Výpočet charakteristických ukazovateľov dlhových nástrojov (YTM, Durácia, Convexita)
    • Tvorba modelových portfólií
    • What-If analýza – precenenie portfólia na základe zadaných zmien trhových parametrov
    • Definícia vlastných modelových scenárov
    • Historická VaR analýza – výpočet parametrov pre jednotlivé zložky portfólia
     • VaR
     • Marginal VaR
    • Definícia parametrov VaR analýzy – úroveň dôveryhodnosti, dĺžka periódy, typ simulácie (FX, IR, FX+IR, a pod.)

    Základné reporty

    • Zobrazenie úrokovej krivky
    • Rizikové zloženie portfólia
    • Rozdelenie portfólia podľa typov investičných nástrojov
    • Menové zloženie portfólia
    • Prehľad charakteristických ukazovateľov dlhových nástrojov portfólia
    • What-If analýza portfólia, zoskupenie podľa
     • Druhu investičných nástrojov
     • Rizikových tried
     • Meny
    • VaR analýza portfólia
    • Konfigurovateľné reporty podľa želania užívateľa
    • Export do formátov XLS a PDF

     Chcete sa dozvedieť viac ?

     Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi už dnes.

     +421 2 6544 0343

     info@goldmann.sk