Depo Manager

DepoManager je informačným systémom, ktorý poskytuje podporu pri zabezpečovaní legislatívnych podmienok alebo výkone činností, ktoré depozitári inštitúcií spravujúcich podielové  alebo penzijné fondy musia vykonávať voči kontrolným orgánom. Dozerá na všetky investičné zámery a transakcie spoločností na správu fondov a zabezpečuje plnenie podmienok zákona alebo iných reštrikcií. Využíva pri tom kontrolu limitov trhových dát a včas upozorňuje na riziká alebo potencionálne porušenie zákonom stanovených podmienok. 

  Aplikácia podporuje:

  • Všetky bežne využívané finančné nástroje
  • Životný cyklus transakcií od objednávky až po vysporiadanie
  • Výpočet hodnoty portfólia
  • Analýzu štruktúry aktív z rozdielnych uhlov pohľadu
  • Monitoring rizík a limitov
  • Interný reporting ako aj reporting voči kontrolným orgánom
  • Integráciu s externými systémami a dátovými zdrojmi

  Základná charakteristika inovovanej aplikácie DepoManager

  v implementácii pre nášho dlhoročného klienta

  Depo Manager Inovacia
  • Možnosť evidencie viacerých správcov v jednej inštalácii aplikácie
   • Podielové fondy
   • DSS
   • DDS

  • Jednotné systémové číselníky
   • Používatelia, oprávnenia, cenné papiere a iné aktíva
   • Aktualizácia len na jednom mieste
   • Zabezpečenie konsolidovanej verzie číselníkov

  • Vyššia efektivita práce s aplikáciou a ušetrený čas pre používateľa
  • Nezávislosť od verzie AssetManager u správcu
  • Štandardizovanie komunikačného rozhrania medzi správcom a depozitárom
  • Inovovaný design pre používateľské rozhranie
  • Optimalizácia procesov a využitia údajov – je možné realizovať pokročilejšie analýzy, predpovede, resp. monitoring
  • Možné implementovať už v priebehu 3 až 4-och mesiacov

  Výhody nového Depo Managera

  Nefunkčné výhody

  • Vyššia miera automatizácie
  • Hromadné spracovanie
   • investičné zámery, obchody, párovanie platieb
  • Asynchrónne spracovanie
  • Rozšírené auditné logovanie
  • Použité najnovšie WEB technológie – Symfony
  • Nezávislosť od internetového prehliadača

  Funkčné výhody

  • Ľubovoľný počet správcov, fondov v jednej inštalácii aplikácie
  • Vhodný pre podielové aj pre dôchodkové fondy
  • Schránka správ pre informovanie používateľa o výsledku náročných operácií
  • Dashboard s widgetmi pre globálny prehľad
  • Importy a export dát
  • Monitoring limitov fondov
  • Rekonsiliácia (interné vs. externé dáta)

  Automatizácia – znižovanie počtu nevyhnutných manuálnych zásahov

  • Automatický import transakcií, kurzov aktív, ocenení majetku, atď.
  • Autonómna analýza importovaných dát
   • systém kontroluje limity pre investičné zámery (či už zákonom stanovené alebo individuálne určené)
  • Na základe výsledkov analýzy systém alebo používateľ akceptuje alebo zamietne dáta
   • Systém môže generovať automatickú odpoveď pre zdroj týchto dát
  • Úroveň automatizácie je voliteľná používateľom

  Hromadné operácie

  • Umožňuje manuálne aj hromadné/ automatizované spracovanie
   • Znižovanie manuálnych a individuálnych zásahov vďaka zavedeniu hromadných operácií
   • Pre dostatočný prehľad a podrobnosť informácií pri analýze dát portfólií, aplikácia môže byť používaná aj manuálne – umožňuje vyhodnocovanie a spracovávanie jednotlivých položiek aj manuálne

  Asynchrónne spracovanie

  Aj napriek dobre navrhnutému dátovému modelu a optimalizácii kódu niektoré operácie sú časovo náročn. Aplikácia bola z tohto dôvodu navrhovaná hlavne pre asynchrónne spracovanie/operácie

  • používateľ nemusí čakať na dobehnutie začatej činnosti, ale môže ďalej používať aplikáciu bez obmedzení. Aplikácia ďalej v pozadí pracuje na zadanej úlohe a po skončení práce informuje používateľa správou.

  Schránka správ

  • Každý používateľ má svoju vlastnú schránku správ.  
  • Schránka správ uchováva/ obsahuje
   •  Správy generované systémom
   •  Výsledky asynchrónnych operácií
   •  Reporty z vykonania automatických operácií bežiacich v pozadí

  • Príklady správ:
   •  Notifikácia o chybnom importe nových zámerov (vrátane zoznamu chýb pri importe a takisto tlačidlo pre opätovné spustenie importu)
   • Informácia ohľadne výsledku oceňovania viacerých fondov, ktoré boli používateľom spustené
   • Linka pre stiahnutie reportu, ktorý používateľ vygeneroval

  Dashboard (nástenka)

  • Dashboard zobrazuje viacero dôležitých grafov, tabuliek a počtov, ktoré umožnia nahliadnuť do súčasného stavu systému ako napríklad:
   • aktuálny stav ukončenia denných aktivít a povinností tímu
   • zoznam fondov s najväčšou zmenou ceny v porovnaní s predchádzajúcou cenou
   • zoznam monitorovaných limitov, ktoré sú blízko alebo za hodnotou hard limitu
   • zoznam portfólií/fondov
  • Pokiaľ používateľ je určený ako manažér portfólia, zmení sa granularita dashboardu tak, že sa viac zameriava na zámery manažéra portfólia a jeho fondy
   • Zoznam udalostí, ktoré vyžadujú pozornosť alebo aktivitu používateľa
   • grafy pre NAV, počet akcií, celková čistá hodnota majetku
   • atď.

  Importy

  • Depozitár pre svoju prevádzku požaduje informácie ohľadne fondov (investičné zámery, obchody, ceny, oceňovania atď.)
  • Systém očakáva vstupy vo formáte XML (vstupný adresár)
   • iné formáty (ako napr.: CSV a XLS) sú konvertované a spracovávané custom vrstvou, ktorá ich konvertuje do XML
  • Systém pravidelne skenuje vstupné adresáre. Nové súbory sú validované a následne sa dáta uložia do databázy.
  • Používatelia dostanú správu o úspešných alebo neúspešných importoch. V prípade neúspešných importov v správe je obsiahnutý aj zoznam chýb nájdených vo vstupnom súbore.
   • aplikácia môže tieto informácie automaticky posunúť protistranám.
   • používatelia môžu zrušiť tieto importy a môžu skúsiť reštart importu týchto súborov.

  Monitoring limitov

  • Aplikácia pravidelne vyhodnocuje či a akým spôsobom je portfólio v súlade so zákonnými obmedzeniami alebo aj s inými dodatočnými limitmi.
  • Ex ante limity
   • sú vyhodnocované okamžite po prijatí investičných zámerov.
   • depozitár môže verifikovať, ako vykonanie týchto zámerov ovplyvní stav majetku.
  • Ex post limity
   • sú vyhodnocované po oceňovaní majetku.
   • výsledky sú uchovávané v databáze.
   • aplikácia umožní používateľovi  prehľad tejto informácie v historických prehľadoch.

  Rekonsiliácia majetku a záväzkov portfólia

  • Správca a depozitár vyhodnocujú majetok a záväzky fondov na pravidelnej báze, často denne. Jedna z najdôležitejších povinností depozitára je verifikácia, či je oceňovanie správcu korektné.
  • Správca oceňuje majetok a záväzky svojich fondov a poskytne túto informáciu depozitárovi v dohodnutom formáte.
  • Aplikácia automaticky naimportuje ocenenia fondov správcu.
   •  Zoznam majetku a záväzkov správcu môže obsahovať záznamy chýbajúce na zozname depozitára. Aplikácia identifikuje tieto položky, umožní ich pridať do majetku depozitára, pričom sa dane položky týmto krokom automaticky nastavia na preberanie pre budúce importy ocenení správcu.
  • Aplikácia porovná záznamy majetku správcu a depozitára. Výsledky sú zobrazené na obrazovke s tým, že rozdiely sú zvýraznené.
  • Používateľ môže ocenenie správcu akceptovať, pozmeniť ocenenie depozitára alebo požiadať správcu o zmenu jeho ocenenia.

   

  Chcete sa dozvedieť viac ?

  Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi už dnes.

  +421 2 6544 0343

  info@goldmann.sk