Asset manager

Je prvým a kľúčovým softvérovým produktom našej spoločnosti určené pre komplexné a efektívne riadenie aktív pre finančné inštitúcie. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v tejto oblasti aplikácia garantuje pokrytie všetkých procesov súvisiacich s riadením a správou podielových a penzijných fondov,  užívateľský komfort ako aj bezpečnosť komunikácie.    

Aplikácia podporuje obchodné aktivity finančných inštitúcií aj cez svoje pobočky a externých partnerov, ponúka komplexné informácie o klientoch, stave a histórii transakcií, pokynoch, emisiách a redemáciách, manažérskych a iných poplatkoch, generuje výkazy a reporty šité na mieru.

Informačný systém AssetManager  pozostáva z nasledovných funkčných modulov:

 • Klienti
  Slúži na evidenciu klientov správcovskej spoločnosti, ich transakcií, stavu majetku, im poskytnutých služieb a klientsky reporting.
 • Portfolio Management
  Slúži na správu majetku v portfóliách podielových fondov, zadávanie a evidenciu investičných zámerov, pokynov a obchodov, oceňovanie fondov, výpočet NAV a hodnoty podielu.
 • Back office
  Slúži na realizáciu finančného a majetkového vysporiadania klientskych transakcií a transakcií fondov.
 • Reporting a Rozhrania
  Poskytuje reporty rôzneho druhu z vyššie uvedených funkčných oblastí.
 • Číselníky
  Spravuje základnú údajovú základňu, ktorá sa používa v ostatných funkčných oblastiach AssetManager-a (krajiny, meny, cenné papiere a pod.).
 • Systém
  Slúži na konfiguráciu systému, t. j. spravovanie nastavení AssetManager-a, ktorými sa upravuje správanie systému ako celku, jeho jednotlivých modulov, vykonáva sa správa používateľov a používateľských skupín, definujú sa parametre a konštanty používané v systéme a pod.

Samozrejmosťou aplikácie je aj implementovaná podpora pravidiel MiFID, nástroje na mitigáciu rizík, kompatibilita s rozdielnymi investičnými scenármi a organizačnými štruktúrami.  Vďaka otvorenej architektúre poskytuje jednoduchú integráciu s inými aplikáciami.

Chcete sa dozvedieť viac ?

Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi už dnes.

+421 2 6544 0343

info@goldmann.sk