Názov a sídlo prijímateľa NFP Goldmann Systems, a.s. Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava Operačný program, prioritná os, investičná priorita, fond EÚ Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho...

preèítajte si viac