Prehľad aplikácií

Plánovací kalendár

Plánovací kalendár dáva možnosť prehľadnej evidencie pracovných a iných termínov. Samozrejmosťou je podpora skupinového plánovania, zadávanie periodicky sa opakujúcich záznamov a naviac synchronizácia kalendárov v rámci zvolenej skupiny účastníkov.

Prácu spríjemňujú denné, týždenné, mesačné a vlastné (výberové) pohľady na kalendár, vyhľadávanie v záznamoch a samozrejme tlač vybraných informácií.

Adresár

Adresár alebo inými slovami evidencia kontaktov dáva možnosti, ktoré uspokoja aj najnáročnejších užívateľov. Kontakty sú prehľadne usporiadané, je ich možné triediť na externé a interné, kontakty na organizácie, na fyzické osoby a iné. Samozrejme vyhľadávanie, triedenie, tlač a priame prepojenie na Web eMail.

Adresár, ako aj ostatné moduly, rešpektujú právo na súkromie, nie každý kontakt je pre všetky oči.

Evidencia úloh

Evidencia úloh je užitočný nástroj na evidenciu pracovných úloh a činností jednotlivo alebo v rámci oddelení a pracovných skupín. Poskytuje funkcie na zadávanie hierarchicky členených úloh pre rôznych členov tímu, vyhľadávanie a triedenie úloh ako aj tlač informačných zostáv o ich plnení.

Web eMail

Web eMail umožňuje prácu s elektronickou poštou cez štandardné web rozhranie. Poskytuje všetky potrebné funkcie email klienta, takže aj prácu s prílohami, filtrovanie emailových správ podľa nastavených hodnôt. Naviac je Web eMail prepojený s aplikáciou Archív dokumentov čo znamená možnosť zdieľať a archivovať vybrané dokumenty elektronickej pošty.

Archív dokumentov

Archív dokumentov slúži na vytváranie a správu zdieľaného archívu dokumentov, umožňuje ukladať, vyhľadávať a zdieľať dokumenty v rámci organizácie. Dokumenty je možné popísať rôznymi charakteristikami pre jednoduchšiu prácu s nimi. Medzi sofistikovanejšie funkcie patrí správa platnosti dokumentov, možnosť pripomienkovania a evidencia rôznych verzií toho istého dokumentu.

Tok dokumentov

Základom tejto aplikácie je modelovanie podnikových procesov, cez ktoré jednotlivé dokumenty prechádzajú. Aplikácia Tok dokumentov zabezpečí obeh daného dokumentu podľa presne stanovených pravidiel.

Samozrejmosťou sú podporné funkcie ako delegácia právomocí, prepojenie na evidenciu pracovných úloh a prehľad o priebehu každého procesu.

Poštová kniha

Aplikácia Poštová kniha slúži na evidenciu došlej a odoslanej pošty, evidenciu spisov, poskytuje funkcie na manipuláciu s poštou a vytvára archív spisovej služby. V každej chvíli môžete mať prehľad o tom, čo sa s daným dokumentom deje. Táto aplikácia vhodne dopĺňa súbor aplikácií pre systém riadenia dokumentov.

Servis a podpora

V aplikácii pre servis a podporu nájdete funkcie pre sledovanie požiadaviek zákazníkov, riešenie zákazníckych problémov a požiadaviek, help desk, vytváranie databázy znalostí o riešených problémoch. Cieľ je uspokojiť potreby zákazníkov presne a v čo najkratšom čase.

Katalóg produktov

Katalóg produktov slúži na prehľadnú evidenciu produktov a služieb Vašej spoločnosti alebo konkurenčných firiem. Produkty je možné zaraďovať do viacerých kategórií, charakterizovať ľubovo?nými atribútmi, ale aj pripájať obrázky.

Samozrejmosťou je vyhľadávanie produktov podľa rôznych kritérií, vytváranie štatistík predajnosti, porovnávanie konkurenčných produktov a iné funkcie nevyhnutné pre každodennú prácu predajcov alebo nákupcov.

Automatizovaná podpora predaja

Táto aplikácia prináša systematickosť a prehľad do práce obchodného tímu. Poskytuje funkcie na riadenie obchodného procesu, čo zahŕňa sledovanie požiadaviek, riadenie obchodných príležitostí, zaznamenávanie interakcií so zákazníkmi, vytváranie ponúk, udržiavanie informácií o zákazníkoch ako aj konkurencii.

Riadiaci pracovníci využijú funkcie na vytváranie štatistických zostáv a analýz úspešnosti predajného tímu, plánovanie predajných aktivít a prognózovanie.

Automatizovaná podpora marketingu

Využitie ONE-to-ONE marketingu je tým o čo sa väčšina úspešných spoločností snaží. Dosiahnuť to je možné oveľa efektívnejšie s pomocou vhodnej softvérovej podpory. Automatizovaná podpora marketingových aktivít podporuje účelnú segmentáciu trhu, vedenie efektívnych marketingových kampaní ako aj meranie návratnosti jednotlivých marketingových aktivít. Nájdete tu funkcie pre vyhľadávanie nových zákazníkov a upevňovanie lojality existujúcich.

Analýza zákazníckych dát

Analýza zákazníckych dát a správania zákazníkov poskytuje užitočné informácie pre manažment spoločnosti aj samotných obchodníkov. Analýza predajného cyklu, plánovanie predaja, hodnota jednotlivých zákazníkov, multidimenzionálne pohľady na získané údaje, vytváranie drill-down a roll-up reportov a iné funkcie na požiadanie.

Automatizácia nákupu

Chýbajú Vám presné a rýchle informácie o dodávateľoch, nakupovaných produktoch a službách, ich parametroch a cenách? Automatizáciou nákupných procesov získate aj centralizovanú správu nákupných požiadaviek, nástroje na vyhľadávanie produktov a dodávateľov, prijímanie a vyhodnocovanie ponúk, vystavovanie a evidenciu objednávok … všetko za účelom úspor nákladov od 10 až do 50%.

Riadenie ľudských zdrojov

Ľudské zdroje patria k najdôležitejším aktívam každej organizácie. Softvérová podpora riadenia ľudských zdrojov zahŕňa efektívne vyhľadávanie zamestnancov (samozrejme aj cez Internet), efektívne riadenie a tiež evidenciu ďalších vzdelávacích aktivít. Ak potrebujete úplný prehľad o vedomostiach a zručnostiach, výkonoch a celkovom profile každého zamestnanca ako aj uchádzača, tak nemusíte ďalej hľadať.

Publikovanie Informácií

Aplikácia slúži na vytváranie a správu štruktúry a informačného obsahu firemného intranetu alebo www prezentácie. Obsahuje nástroje pre redakčnú prácu, vytváranie štruktúry informácií, šablón dokumentov, riadené publikovanie informácií, evidenciu čítanosti ako aj možnosť interaktívnej reakcie na publikované informácie.

Samozrejmosťou je aj možnosť riadeného prístupu k jednotlivým informáciám.

Aplikácie na mieru

Nenašli ste požadovanú aplikáciu? Máte špecifické potreby? Potrebujete prispôsobiť aplikácie konkrétnym požiadavkám? Každý zákazník je jedinečný.

Je našou prácou porozumieť Vašim potrebám v oblasti info-komunikačných technológií a pripraviť konkrétne riešenie informačného systému. Myslíme si, že je lepšie raz o tom hovoriť ako dvakrát čítať.