PersonGov

PersonGov je informačný systém pre potreby vedenia komplexnej agendy osobného úradu v organizáciách štátnej a verejnej správy. Spĺňa špecifické kritériá kladené na evidenciu a spracovanie všetkých informácií o zamestnancoch.
PersonGov prináša používateľom cez príjemné grafické rozhranie množstvo užitočných nástrojov a funkcií pre zjednodušenie každodenných rutinných aj iných pravidelných či občasných činností, možnosť rýchleho vyhľadávania informácií a vytvárania užitočných štatistických prehľadov.

Čo znamená PersonGov

  • Zefektívnenie práce oddelenia ľudských zdrojov
  • Elektronizácia vnútorných procesov súvisiacich NIELEN s riadením ľudských zdrojov ale i vzťahom zamestnanca k organizácii a činnostiam, ktoré vykonáva
  • Automatizované poskytovanie informácií interne aj voči tretím stranám
  • Samoobslužná zóna pre zamestnancov – personálny portál

Evidencia zamestnancov

Evidencia údajov o štátnych zamestnancoch, ako aj zamestnancoch pri výkone práce vo verejnom záujme. Údaje sú rozdelené do skupín, ako kontaktné, osobné, študijné, pracovné, platové a služobné údaje. V rámci evidencie zamestnancov možnosť zadávať služobné hodnotenia, evidovať dochádzku, pridávať dokumenty a vytvárať tlačové zostavy.

Organizačná štruktúra

Správa dát o aktuálnej, aj historickej organizačnej štruktúre a pracovných miestach daného úradu. Vytváranie a editácia organizačných útvarov, pracovných pozícií, obsadzovanie zamestnancov na voľné miesta, ako aj obsadenie zastupujúcich štátnych zamestnancov. V rámci pozície evidencia všeobecných údajov, kvalifikačných predpokladov, činností a výstupov.


Hodnotenie zamestnancov

Hodnotenie pracovného výkonu zamestnancov podľa rôznych kritérií, prispôsobených potrebám konkrétneho úradu. Evidencia hodnoteného obdobia, osoby hodnotiteľa a automatické počítanie výslednej známky hodnotenia.

Uchádzači o zamestnanie

Administrácia zoznamu uchádzačov o zamestnanie, teda ich kontaktné, osobné, študijné a pracovné údaje. Takisto správa výberových konaní na pracovné pozície, priraďovanie vyhovujúcich uchádzačov k výberovému, evidencia komunikácie s uchádzačmi.


Interaktívne tlačové zostavy

Tlačové zostavy vytvárané priamo užívateľmi, obsahuje definíciu stĺpcov, ktoré sa majú v tlačovej zostave zobraziť, nadpisu zostavy a možnosti zoraďovania, formátovania zarovnania stĺpcov, prispôsobenia vzhľadu tlačovej zostavy.

Tlačové zostavy

Preddefinované tlačové zostavy, rozdelené na tlačové zostavy pre zamestnanca (Služobná zmluva, nástupný list, rôzne prehlásenia a pod.), štatistické tlačové zostavy (Veková štruktúra, prehľad absencie…) a tlačové zostavy organizačnej štruktúry(voľné miesta, schéma organizačnej štruktúry…)