Funkcie systému

Funkcie informačného systému CustodyOffice sú rozdelené do jednotlivých modulov. Toto rozdelenie zodpovedá zvyčajnému rozdeleniu úloh a funkcií, ktoré sú vykonávané na príslušných oddeleniach finančnej inštitúcie. V rámci implementácie riešenia pre konkrétneho zákazníka prispôsobujeme niektoré funkcie systému za účelom úplnej podpory obchodných procesov a pracovných postupov. Avšak súčasťou projektu implementácie CustodyOffice môže byť aj reinžiniering procesov, čo môže prispieť k zvýšeniu výkonnosti a efektivity využívania zdrojov.

Clients Administration

 • Správa údajov o klientoch
 • Správa údajov o majetkových účtoch
 • Identifikácia rôznych typov zmlúv s klientmi
 • Tlačové zostavy a výpisy pre klientov

Order and Trade Management

 • Riadenie objednávok na nákup a predaj cenných papierov
 • Kontrola pozícií, verifikácia limitov
 • Verifikácia objednávok a ich poskytnutie obchodníkom
 • Vstup obchodov a ich priradenie k objednávkam
 • Kalkulácia poplatkov na základe pravidiel v cenníkoch
 • Generovanie potvrdenia o obchode

Settlement and Safekeeping

 • Správa inštrukcií na prevod cenných papierov
 • Verifikácia inštrukcií a ich posielanie ďalšiemu subjektu (sub-custodian, centrálny depozitár)
 • Párovanie inštrukcií s protistranou
 • Reportovanie o vysporiadaných a čakajúcich inštrukciách
 • Rekonciliácia so sub-custodiánom alebo centrálnym depozitárom
 • Oceňovanie pozície a výkazy o stave majetku
 • Výpočet transakčných poplatkov a poplatkov za správu CP

Fees and Commissions

 • Správa cenníkov
 • Spoplatňovanie na základe definovaných pravidiel
 • Podpora neobmedzeného počtu mien
 • Generovanie faktúr a príkazov na úhradu
 • Integrácia so systémom platobného styku

Cash Transfers

 • Bilancia klienta a riadenie cash-flow
 • Podpora účtovania v reálnom čase
 • Generovanie a spracovanie platobných príkazov
 • Odosielanie platobných príkazov príslušnému systému pre platobný styk
 • Rekociliácia finančných transakcií

Corporate Actions

 • Automatický a manuálny vstup údajov
 • Výpočet nárokov jednotlivých klientov
 • Riadenie oznamov, inštrukcií a konfirmácií
 • Rozdelenie platieb
 • Výpočet dane, reporty pre daňové účely
 • Podpora rôznych typov korporátnych akcií

Reporting module

 • Prehľady a tlačové zostavy pre klientov
 • Prehľady a zostavy pre manažment
 • Prehľady o distribučnej sieti
 • Reporty pre regulačné orgány
 • Prehľady pre interný audit
 • Export údajov do súborov v rôznych dátových formátoch

Master Data Management

 • Cenné papiere (akcie, dlhopisy, HZL, podielové fondy)
 • Zoznam subjektov (emitenti, obchodníci, custodiáni, burzy, protistrany, …)
 • Evidencia pobočkovej siete a iných distribučných kanálov
 • Správa používateľov a prístupových práv

Integration Interfaces

 • Rozhranie na CDCP SR
 • SWIFT rozhranie
 • Rozhranie na pobočkovú aplikáciu
 • Rozhrania na IS tretích strán
  • Hlavná kniha
  • Platobné systémy
  • Dátový sklad
 • Rozhranie na Reuters / Bloomberg